Colgate

Ba giá trị cốt lõi: Sự quan tâm, Đoàn kết Toàn cầu và Không ngừng hoàn thiện, luôn gắn liền với mọi hoạt động của Chúng tôi.

Đó chính là nền tảng cho mọi chiến lược kinh doanh của chúng tôi, và Ba giá trị cốt lõi này cũng phản ánh ở mọi khía cạnh trong sự nghiệp của chúng tôi.

Quan tâm
Công ty luôn quan tâm tới mọi người: từ Đội ngũ nhân viên, Khách hàng, các Cổ đông tới các Đối tác kinh doanh. Mọi hành động của Colgate luôn được cam kết cao về tính nhân văn, liêm chính và trung thực trong mọi tình huống, cũng như luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của mọi người và những khác biệt về giá trị. Công ty cũng cam kết góp phần bảo vệ môi trường và tích cực xây dựng cộng đồng nơi nhân viên Colgate sống và làm việc.

Đoàn kết toàn cầu
Tất cả các nhân viên Colgate đều là một phần của Đội ngũ Toàn cầu, cùng nhau làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Công ty chỉ có thể đạt được và duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận thông qua sự đóng góp ý kiến, sáng kiến kỹ thuật, và cống hiến tài năng của mọi nhân viên.

Không ngừng hoàn thiện 
Colgate cam kết luôn đổi mới và làm tốt hơn mỗi ngày từ cá nhân đến tập thể. Với việc thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người tiêu dùng và không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, Colgate sẽ “trở thành số 1”. 

 

S GROUP MEDIA CORPORATION

COMPANIES

S PLUS MEDIA Ltd,.

S DIGI MEDIA Ltd,.

S GROUP MEDIA CORPORATION

7th Floor, CIC Tower, 36 Mac Dinh Chi st, Dakao ward, Dist 1, HCMC, Vietnam.

Phone: (84 8) 3824 6811

Fax: (84 8) 3824 6812